tech@videowebsite.eu
Met video op je website maak je het verschil
videowebsite logo small

Algemene Voorwaarden videowebsite.eu

Artikel 1. Identiteit

Wij zijn ‘videowebsite.eu.’ 

Via videowebsite.eu.nl komt u bij ons terecht. Liever persoonlijk bij ons langskomen? 

U vindt ons op onderstaand adres.

Hoofdstraat 20

7811 EP Emmen

Artikel 2. Definities

1. videowebsite.eu: Dat zijn wij. U mag ons ook ‘de rechtspersoon videowebsite.eu’ noemen. Zelf houden we het liever bij videowebsite.eu. Lekker kort.

2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit

zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met videowebsite.eu.

3. Producten: Alle goederen die door videowebsite.eu via de websites worden verkocht.

4. Diensten: Alle diensten die videowebsite.eu via de website aanbiedt.

5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door

videowebsite.eu beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel.

6. Dag: Gewoon, een kalenderdag.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief

van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van videowebsite.eu en op elke

overeenkomst tussen u en ons.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden

voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes

aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan

kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.

3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het

hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel

zo handig.

4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we

aangeven dat dit wel zo is.

5. videowebsite.eu mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijke termijn weten, dat vinden we wel zo netjes. De gewijzigde voorwaarden zijn

bindend vanaf de datum die wij aangeven.

6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we.

Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar

info@videowebsite.eu.nl of kijk op onze website.

7. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord

met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten

en plichten zoals die op onze website staan.

8. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle klanten

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een

termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt

automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden.

Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een

offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan

van dezelfde afspraken.

2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan

kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!

3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen

van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen

Hier buiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en

administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.

4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen

overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.

5. We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak

na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook

niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

6. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen

schriftelijk tot stand.

7. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en

producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke

product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze

afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in

behandeling na volledige betaling van voorgaande bestellingen.

9. Producten of product hoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn

ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.

10. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt van financiële informatie over uw bedrijf wat van invloed kan zijn op onze zakelijke relatie.

11. We zeggen niet altijd waarom we een opdracht of bestelling weigeren. Daarom

vinden we ook een reden.

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

1. Klant is koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van

bestellingen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor

diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.

2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw

aanvraag in behandeling.

3. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de

bestelling plaatste. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht

gedaan zijn.

4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de

bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal

niet leveren? Dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kunt u de

bestelling zonder extra kosten annuleren.

5. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te

bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst

gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan

geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de

leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en

gaan we samen op zoek naar een oplossing.

6. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties

en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval

wel voor uw eigen rekening.

7. Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u.

Zendingen naar het buitenland doen we altijd ex works.

8. We laden een bestelling graag uit, maar dat is wel voor uw rekening en op uw

eigen risico.

9. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben

we in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te

Bezorgen.

10. Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende

plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed

kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen

worden. Dit gebeurt op uw risico.

11. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen

we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.

12. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering

niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft videowebsite.eu het recht om de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de

producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze

situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en

opslagkosten.Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

1. Vanuit videowebsite.eu mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst

ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen

schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:

a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd

nakomt .

b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen

niet na kunt komen.

c. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de

overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs

voor krijgen.

d. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na

kunnen komen.

2. videowebsite.eu mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien

het onmogelijk is voor videowebsite.eu om te kunnen leveren.

3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen

opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze

overeenkomst staan.

4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de

overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u

natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een

contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen videowebsite.eu opzeggen, met

een opzegtermijn van 14 dagen.

5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even

over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn

de kosten voor uw rekening.

6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt.

Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of

faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid

waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen

wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of

overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een

schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in

zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook

eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.

Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in

de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dat euro’s? Dan gaat het helaas niet

lukken met dollars. videowebsite.eu kan per levering of bestelling factureren en de

betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf

Instellen.

2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8%

rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat

geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we

vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het

bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde

vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,-

per onbetaalde factuur. Daarnaast kan videowebsite.eu ook de daadwerkelijke geleden

schade en gemaakte kosten opeisen.

3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk

bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen,

zolang we er nog niet uit zijn.

5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten

die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de

eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig

Hebben.

6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De

betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen,

hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.

7. We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk

houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n

onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij

aan bijvoorbeeld bankgaranties.

8. videowebsite.eu mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor

hoeven we geen reden op te geven.

Kopen op rekening

9. Als u van videowebsite.eu op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.

10. videowebsite.eu is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij videowebsite.eu.

11. U weet dat videowebsite.eu niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die

u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we

gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere

Kosten.

2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan

mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het

ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.

3. We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van

videowebsite.eu veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder

eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds

herkenbaar van videowebsite.eu zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het

product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.

4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op

producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als

klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet

nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van

ons zijn, aan ons terug te geven.

5. Heeft u producten in beheer die van videowebsite.eu zijn? Dan bent u verplicht deze te

verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen

we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben

wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u

Meewerkt.

6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen

gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u

ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag

verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De

garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die

gebruikt worden in België. Gebruikt u de producten buiten België? Dan kunnen

wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.

2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant

van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.

3. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te

vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt,

het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn

waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.

4. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen

onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.

5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u

dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo

gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen

schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit

helaas niet meer.

6. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen.

Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u

geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.

7. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging

of schadeloossteling.

8. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen

verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we

het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.

9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor

onderzoek voor uw rekening.

10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor

de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.

11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan

nemen wij dit nooit terug.

12. Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij

dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een

retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd

hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen

ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour

genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het

openen van de verpakking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze

aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.

2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet

aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van

het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar

uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.

6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om

de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt

om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u

maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u

denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet

aansprakelijk.

9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig

geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 11. Risico-overgang

1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt

videowebsite.eu geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.

2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan

draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij

die aan u doorgegeven hebben.3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres?

Dan lopen wij geen risico meer.

Artikel 12. Overmacht

1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te

houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.

2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke

omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van

onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:

a. stakingen

b. ziekte onder personeel

c. brand, overstroming

d. waterschade

e. oorlogen en opstanden

f. export- en/of importbeperkingen

g. bedrijfsstoringen

h. energiestoringen

i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn

van de website.

j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde

derden

k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en

andere rechthebbenden.

2. Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-,

auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.

3. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook

geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het

Product.

Artikel 14. Geheimhouding

1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van

een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie

vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op

geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.

2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:

a. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons

ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.

b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment

dat u de informatie ontvangt.

c. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat

hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk

voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of

overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de

informatie delen.

3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het

openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor

hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even

zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.

3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en

videowebsite.eu op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil

voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter

van de plaats waar de statutaire zetel van videowebsite.eu gevestigd is. Dat is juridisch

voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een

andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter

Voorgelegd.

Artikel 16. Deelbaarheid

1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige

andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van

de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid

van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al

het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door

bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 17. Overdracht

1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene

Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke

toestemming van ons voor nodig.

2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze

Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel

even weten.

Artikel 18. Verklaring van afstand

1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of

vertraagd uitoefenen

Top closearrow-circle-o-downbarsellipsis-v